VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím on-line portálu rezervace.podcisarem.cz (dále jen „portál“) dostupného z webového rozhraní www.podcisarem.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem:

Josef Nežerka, se sídlem Ostrov č.e.257, 403 36 Tisá

IČ: 67255213

DIČ: CZ7905053211

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Liberce

adresa pro doručování: Autokemp pod Císařem, Ostrov 10, 403 36 Tisá

telefonní číslo: +420 604 752 764

kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

jako ubytovatelem

a vámi jako ubytovaným.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou o ubytování se zavazujeme poskytnout vám přechodně ubytování na ujednanou dobu a vy se zavazujete nám zaplatit cenu za ubytování a za služby spojené s ubytováním (dále jen „cena“). Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3 a platební podmínky v článku 4. Informace o poskytnutí ubytování a zániku smlouvy naleznete v článku 5. Reklamace se řídí článkem 6.

  1. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a ubytování objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

  1. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní a na portálu zejména při uzavírání smlouvy;

 • ubytovacím řádem;

 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

  1. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na portálu stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  1. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 1. SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

  1. Jak uzavíráme smlouvu o ubytování?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace ubytování na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud uzavíráte smlouvu o ubytování za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností včetně úhrady ceny za tyto osoby zmocněni. Dále se zavazujete předat těmto osobám všechny informace týkající se smlouvy o ubytování.

  1. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím portálu (vyplněním formuláře) dostupného z webového rozhraní nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní nebo na portálu umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky), resp. způsobu jejího výpočtu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit rezervaci“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

  1. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi a máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

  1. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte zálohu na cenu ubytování.

  1. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 1. CENA

  1. Může se cena na webovém rozhraní nebo na portálu měnit?

Pokud cena uvedená u ubytování na webovém rozhraní, portálu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny ubytování na webovém rozhraní, portálu nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám poskytnout ubytování za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

  1. Lze kombinovat slevy z ceny ubytování?

Případné slevy z ceny ubytování nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především úhradou zálohy na cenu ubytování stanovené v objednávce bezhotovostně před poskytnutím ubytování prostřednictvím online platební brány a doplatkem v hotovosti nebo platební kartou nebo prostřednictvím platební aplikace v místě poskytování ubytování bezprostředně před zahájením poskytování ubytování.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo na portálu.

  1. Kdy nastane splatnost ceny?

Při bezhotovostní platbě v rámci úhrady zálohy na cenu ubytování je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Doplatek ceny je splatný v den zahájení poskytování ubytování, vždy však nejpozději bezprostředně před zahájením poskytování ubytování. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

  1. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

 

 1. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ, ZÁNIK SMLOUVY

  1. Kdy a jak vám bude ubytování poskytnuto?

Ubytování vám bude poskytnuto v termínu uvedeném v objednávce tak, že vám odevzdáme sjednaný ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistíme nerušený výkon vašich práv spojených s ubytováním. Vy se pro tyto účely zavazujete na sjednané místo v ujednaném čase dostavit.

  1. Můžete zrušit smlouvu o ubytování?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

V případě vašeho zájmu o přesunutí poskytnutí ubytování na jiný termín či jinou změnu nás kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.

Máte právo smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím termínu ubytování uvedeného v objednávce. Výpověď nám můžete zejména zaslat e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou den následující po odeslání e‑mailové zprávy z vaší strany.

Pokud vypovíte smlouvu o ubytování, náleží nám následující storno poplatek:

 • 0 % z ceny, pokud je výpověď doručena nejpozději 14 dnů před začátkem ubytování;

 • 100 % uhrazené zálohy na cenu, pokud je výpověď doručena 13 dnů až nejpozději 1 den před začátkem ubytování;

 • 100 % z ceny, pokud je výpověď doručena později.

Přijaté peněžní prostředky v souvislosti se smlouvou o ubytování, od kterých byl odečten storno poplatek (splatný ke dni výpovědi smlouvy), vám vrátíme do 14 dnů od doručení výpovědi.

  1. Kdy můžeme zrušit smlouvu o ubytování my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti;

 • nedostavíte se na sjednané místo poskytnutí ubytování do 12 hodin od sjednaného termínu zahájení ubytování;

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku poníženou o storno poplatek (splatný ke dni odstoupení od smlouvy) ve výši odpovídající ceně za ubytování, kdy místo ubytování není obsazeno (platí pouze pro první dvě odrážky výše), a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy o ubytování.

Dále máme právo vypovědět smlouvu před uplynutím termínu ubytování uvedeného v objednávce bez výpovědní doby v případě, že porušíte i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy (např. porušením ubytovacího řádu) anebo dobré mravy.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  1. Za jaké vady poskytnutého ubytování odpovídáme?

Jako ubytovatel odpovídáme za to, že ubytování při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuto ve shodě se smlouvou. Ubytování při poskytnutí nemá vady a je poskytnuto ve shodě se smlouvou, když:

 • odpovídá jeho popisu na webovém rozhraní a portálu;

 • je poskytnuto v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu;

 • je poskytnuto s náležitou odborností a péčí;

 • je v souladu s požadavky právních předpisů.

  1. Jaká je záruční doba poskytovaného ubytování?

Poskytnuté ubytování je možné reklamovat zejména v průběhu jeho poskytování. Vadu ubytování lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí ubytování.

  1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám ubytování bylo poskytnuto vadně, máte zejména právo na:

 1. bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí ubytování nebo na poskytnutí náhradního ubytování);

 2. přiměřenou slevu z ceny;

 3. odstoupení od smlouvy (pouze v případě, nelze-li vadu odstranit).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

  1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím ubytování věděli; nebo

 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek, ubytovacího řádu, či právních předpisů.

  1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit v naší provozovně či v našem sídle. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu ubytování spatřujete, urychlí to postup reklamace.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté ubytování.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace (ve složitých případech) rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování ubytování jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se ubytování, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  1. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.